Zagadnienia prawne związane z pośrednikiem w obrocie odpadami

Instytucje, które zamierzają rozpocząć działalność jako pośrednicy na rynku odpadowym, muszą spełnić szereg kryteriów prawnych. Obowiązki pośrednika w obrocie odpadami precyzyjnie definiuje Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Rola pośrednika według ustawy o odpadach

Zgodnie z ustawą o odpadach „pośrednik w obrocie odpadami” to ktoś organizujący przetwarzanie odpadów w imieniu innych jednostek. Pośrednik nie figuruje w KPO w żadnej roli (ani jako przekazujący, ani jako transportujący czy odbierający odpady), jeśli tylko łączy on producentów odpadów z firmami specjalizującymi się w ich zbieraniu i przetwarzaniu, a sam tych odpadów nie ma w posiadaniu.

Oczywiście nie zaszkodzi, jeśli pośrednicy zweryfikują odbiorców odpadów pod kątem ich aktualnych pozwoleń oraz statusu w rejestrze.

Wymogi rejestracyjne dla pośredników

Do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pośrednik zostanie wpisany przez marszałka województwa na podstawie złożonego wniosku. Wniosek można złożyć online, a wpis trzeba uzyskać przed rozpoczęciem działalności jako pośrednik.

Dla sprzedawcy odpadów oraz pośrednika w obrocie odpadami, którzy nie są właścicielami odpadów, ustawodawca założył konieczność bieżącego prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej wyłącznie dla odpadów niebezpiecznych.

W jakim charakterze może działać pośrednik w obrocie odpadami?

Przeanalizujmy sytuacje, jakie mogą wystąpić w przypadku pośrednika w obrocie odpadami. Pośrednik może pełnić różne role podczas transakcji i zależnie od nich posiadać różne obowiązki w rejestrze.

Łącznik stron

Po pierwsze, pośrednik może działać jako łącznik stron. Mimo że nie przyjmuje bezpośrednio odpadów, w przypadku odpadów niebezpiecznych ma obowiązek wystawienia tzw. karty ewidencji odpadu niebezpiecznego (KEON).

Chwilowe przechowywanie odpadu

Drugą sytuacją jest, gdy pośrednik umożliwia chwilowe przechowywanie odpadu. Wówczas KPO będzie widniał jako przyjmujący odpad.

Transporter odpadów

Trzecim przypadkiem jest sytuacja, gdy pośrednik pełni rolę transportera odpadu. Pośrednik, świadczący usługę transportu odpadu, będzie widniał na karcie przekazania odpadu jako transportujący.

Kara za brak ewidencji

Pośrednik w obrocie odpadami, który nie prowadzi ewidencji w przypadku, w którym jest do tego zobowiązany prawnie, musi liczyć się z karą. Posłużmy się przykładem z życia. Jak poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, decyzją z 12 lipca 2023 roku na pośrednika w obrocie odpadami nałożono 100 tys. zł kary za nieprowadzenie ewidencji odpadów. Przy wymierzaniu kary pod uwagę wzięto skalę zjawiska – w tym przypadku pośrednictwo dotyczyło ponad 550 ton odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 02 04*.