Gdzie zgłosić dzikie wysypisko śmieci?

W związku z ustawą o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do dbania o środowisko naturalne. Niestety nie wszyscy stosują się do zasad, w wyniku czego – zwykle na terenach mniej zurbanizowanych – powstają dzikie wysypiska śmieci. Sprawdź, co grozi za wyrzucanie odpadów w przypadkowych miejscach, i jak zgłosić taki proceder.

Jednostki samorządu terytorialnego na mocy uchwał podjętych przez radę gminy (miasta) zobowiązują mieszkańców do wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Naszym obowiązkiem jest zaopatrzyć się w prawidłowo oznakowane worki lub kosze (pojemniki) i oddawać śmieci zgodnie z harmonogramem przyjętym w samorządzie.

Czym jest dzikie wysypisko śmieci?

Dzikie wysypiska to nielegalne miejsca składowania odpadów. Pozostawione resztki są siedliskim dla bakterii chorobotwórczych oraz groźnych grzybów i sprzyjają gromadzeniu się komarów, much i szczurów. Nieprawidłowo zabezpieczone nieczystości często powodują skażenie gleby i wody i są źródłem nieprzyjemnych zapachów, nasilonych latem. Zjawisko powstawania dzikich wysypisk dotyczy głównie peryferii o mniejszej gęstości zabudowy: lasów, wyrobisk i terenów przemysłowych.

Rozległość dzikich wysypisk śmieci może być ograniczona do powierzchni kilku – kilkunastu metrów kwadratowych lub obejmować nawet co najmniej kilkunastokrotnie większy teren. Drugi przypadek to zazwyczaj wynik działania firm, które chcąc zaoszczędzić zamiast przekazać odpady do recyklingu (ewentualnie – utylizacji) gromadzą je w wynajętym magazynie. Po wypełnieniu obiektu kontakt z nimi się urywa. To oznacza kłopoty dla właściciela terenu. W przypadku nie odnalezienia nieuczciwej firmy, to on – na swój koszt – będzie zobowiązany we własnym zakresie usunąć pozostawione tam śmieci.

Gdzie zgłosić nielegalne wysypisko śmieci?

W Polsce gromadzenie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych możemy zgłosić kilku instytucjom. Są to:

Policja

Gdy zauważymy środowiskowy wandalizm, powinniśmy jak najszybciej zgłosić to policji. Nie trzeba dzwonić ani osobiście fatygować się na komendę. Wystarczy skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Straż miejska

Dzikie wysypisko możemy zgłosić straży miejskiej (gminnej), do obowiązków której należy pomaganie lokalnej społeczności – również w kwestiach środowiskowych. Zadaniem strażników, podobnie jak policji, będzie wytypowanie osoby zanieczyszczającej środowisko, ukaranie jej oraz zobowiązanie do uprzątnięcia nieczystości.

Samorząd

Dzikie wysypisko można zgłosić również w urzędzie miasta (gminy) lub w starostwie, jeśli teren, na którym są składowane odpady, jest pod jego zarządem. Gdy organ stwierdzi, że jest to nielegalne wysypisko, nakaże usunąć śmieci, a kosztem obciąży właściciela nieruchomości (ewentualnie – osobę winną śmiecenia). W razie niewywiązania się z nakazu egzekucją tego obowiązku zajmą się policja lub straż miejska (gminna). W przypadku, gdy dzikie wysypisko powstało na terenie publicznym, za jego likwidację odpowie gmina.

Inspekcja Ochrony Środowiska

O zagrożeniu można poinformować Główną Inspekcję Ochrony Środowiska. Służy do tego interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej instytucji. Wystarczy wskazać lokalizację dzikiego wysypiska i krótko opisać zgłoszenie (opcjonalnie dołączyć zdjęcie).

Organizacje ekologiczne

Problemem nielegalnych wysypisk śmieci zajmują się także organizacje ekologiczne. Zwykle dysponują one rozbudowanymi sieciami kontaktów ułatwiających wytypowanie osoby pozostawiającej odpady w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Jedną z akcji, które podejmują tego typu instytucje, jest np. sprzątanie świata.

Co grozi za nielegalne składowanie odpadów?

Za nieprawidłowe przechowywanie odpadów grozi mandat w wysokości nie mniejszej niż 1000 złotych. Co najmniej 10 000 złotych zapłaci osoba, która zostanie przyłapana na zbieraniu i przetwarzaniu resztek bez wymaganego zezwolenia. Z sankcjami muszą liczyć się także ci, którzy nie prowadzą wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów lub prowadzą go, ale w sposób sprzeczny z prawem. Najwyższa kara, która może zostać nałożona na podmiot niewłaściwie gospodarujący odpadami, wynosi milion złotych.

Kary mogą być nakładane wielokrotnie. Pieniądze trafią na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, a następnie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zebrane środki służą przedsięwzięciom ekologicznym.

Odpowiedzialność karna za nielegalne składowanie odpadów, a skutkującą pozbawieniem wolności, wynika głównie z art. 183 „Kodeksu karnego”:

§1: „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Jeśli odpady niebezpieczne są przywożone lub wywożone za granicę bez wymaganego zezwolenia albo zgłoszenia, trzeba liczyć się z karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

W obu przypadkach – gdy sąd uzna, że winowajca działał nieumyślnie – oskarżony będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Jak usunąć dzikie wysypisko śmieci?

Przepisy jednoznacznie wskazują, że posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za zaśmiecenie terenu i – zgodnie z art. 26 (1) ustawy o odpadach – ma obowiązek niezwłocznie usunąć je z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania (magazynowania).

W zależności od ilości odpadów najwygodniejszym sposobem jest zamówienie kontenera, który po wypełnieniu zostanie zabrany wraz z zawartością. Taką usługę oferuje firma Redskip, z którą można skontaktować się telefonicznie:

801 066 653 (dla telefonów stacjonarnych),

– 22 270 60 50 (dla telefonów komórkowych),

– lub online – przez formularz dostępny na górze firmowej strony internetowej.