Wywóz śmieci a zezwolenie na zajęcie pasa ruchu

Prowadzenie robót budowlanych na pasie drogowym, ustawienie reklamy lub podstawienie kontenera na odpady wymaga zezwolenia na zajęcie pasa ruchu. Sprawę można załatwić podczas wizyty w urzędzie lub listownie. Poznaj całą procedurę krok po kroku.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na zajęcie pasa drogowego?

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego jest potrzebne wtedy, gdy chcesz:

– prowadzić roboty w pasie drogowym;

– umieścić w pasie drogowym obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy;

– umieścić w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

– zająć pas drogowy na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.

Kiedy nie jest potrzebne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego?

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli zawarłeś z zarządcą drogi umowę:

– o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdy w jej wyniku otrzymałeś teren w najem albo dzierżawę lub użyczono ci nieruchomości leżącą w pasie drogowym. Na tych nieruchomościach musisz wykonywać działalność gospodarczą;

– najmu, dzierżawy lub użyczenia gruntu na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu;

– cywilnoprawną zezwalającą ci na umieszczenie w pasie drogowym w granicach miast na prawach powiatu tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w szczególności na wiatach przystankowych lub obiektach małej architektury).

– w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń znajdujących się w pasie drogowym, które są niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Po zlokalizowaniu awarii jako prowadzący roboty jak najszybciej zawiadom o tym zarządcę drogi. W porozumieniu z nim określ termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego. Zarządca drogi wyda ci decyzję, w której określi warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustali wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Co musisz zrobić zanim złożysz wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego?

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wydaje zarządca drogi, której pas drogowy chcesz zająć. Pas drogowy to grunt wydzielony liniami granicznymi, ze zlokalizowanymi w nim: drogą, obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a związanymi z potrzebami zarządzania drogą. Pas drogowy obejmuje również przestrzeń nad i pod powierzchnią gruntu. W skład pasa drogowego wchodzi również chodnik. Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń (np. drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń oraz instalacji) powinna wynosić: co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych – co najmniej 2 m.

Ani w ustawie o drogach publicznych, ani w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego nie przewidziano wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Takie wnioski we własnym zakresie opracowują poszczególni zarządcy dróg i to wydanymi przez nich dokumentami powinniśmy się posłużyć.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę?

Zezwolenie musisz uzyskać przed zajęciem pasa drogowego. Usługę można zrealizować w starostwie, urzędzie miasta lub gminy oraz wojewódzkim, powiatowym zarządzie dróg lub miejskim zarządzie dróg.

Ze względu na kategorię drogi oraz jej lokalizację w Polsce zarządcami dróg są:

– dla dróg krajowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – w tym przypadku zarządzanie drogami krajowymi jest podzielone na rejony, obsługiwane przez dany oddział GDDKiA. Rejon, do którego musisz złożyć wniosek, znajdziesz na stronie internetowej GDDKiA w zakładce „Oddziały”;

– dla dróg wojewódzkich – zarząd dróg wojewódzkich;

– dla dróg powiatowych – zarząd powiatu albo zarząd dróg powiatowych;

– dla dróg gminnych – urząd miasta lub gminy albo odpowiednio zarząd dróg miejskich lub zarząd dróg gminnych.

Uwaga! W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych – poza autostradami i drogami ekspresowymi – jest prezydent miasta. Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg miejskich, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek należy złożyć do takiego zarządu.

Ile wynosi opłata za zajęcie pasa drogowego?

Opłata za zajęcie pasa drogowego zależy od kategorii drogi, na jakiej pas zostanie zajęty, oraz zajętej powierzchni – określonej procentowo. Ich wysokość różni się w zależności od samorządu. Zwykle opłata jest nie większa niż kilka złotych za dzień.

Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 mkw. pasa drogowego ustalają:

– w drodze uchwały organy jednostek samorządu terytorialnego (JST) – dla dróg, których zarządcą jest JST;

– w drodze rozporządzenia – minister właściwy do spraw transportu; dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Jaka jest kara za zajęcie pasa ruchu bez pozwolenia?

Za zajęcie pasa drogowego bez stosownego zezwolenia zarządca drogi ma prawo w drodze decyzji administracyjnej wymierzyć karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej za zajęcie pasa drogowego.

Odpowiedzialność administracyjna za zajęcie pasa drogowego pomimo braku zezwolenia opiera się na ustawowej przesłance związanej z obiektywnym zajęciem pasa ruchu i braku okoliczności zwalniających od tej odpowiedzialności.